Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей


Вітаємо на сайті Дніпропетровської обласної бібліотеки для дітей - головної дитячої книгозбірні Дніпропетровщини. Матеріали сайту призначені для дітей, батьків, педагогів та бібліотечних фахівців.

Це свято було встановлено указом президента України в 1997 році і відзначається щороку на честь українського літописця Нестора - послідовника творців слов’янської писемності Кирила та Мефодія. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора-літописця і починається писемна українська мова.

 

Історія української культури [Текст] / За заг. ред. І.Крип'якевича. – 3-тє вид., стереотип. – К.: Либідь, 2000. – 656 c.

Автори книги подають основні відомості про розвиток українського письменництва, образотворчого мистецтва, театру та музики.

Попович М.В. Нарис історії культури України [Текст]: Посіб.- (Освіта ХХІ століття)/ М.В. Попович. – К.: АртЕк, 1999. – 728 с.

Книга являє собою нарис історії культури України як комплексу характерних матеріальних і духовних здобутків суспільства; до духовної культури включаються при цьому не тільки література, філософія та різні мистецтва, а й спосіб життя, система цінностей, традицій та вірувань.

 

Шейко В.М. Історія української культури [Текст]: Навч.посіб./ Наук.ред. В.М.Шейко. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. – К.: Кондор, 2006. – 264 с.

Розкриваються процеси історичного розвитку української культури. Значна увага приділяється огляду джерел та літератури з питань формування та еколюції української культури.

 

Юрій М.Ф. Соціокультурний світ України [Текст]: Моногр.- 2-ге вид./ М.Ф.Юрій. - К.: Кондор, 2004. – 738 с.

Присвячена місії України й українського народу у світовому співтоваристві на рубежі Західної та Східної цивілізації.

 

Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення [Текст]: Навч. посіб. для студ. аграрних ВНЗ / Т.Б.Гриценко – К.: ЦНЛ, 2003. – 536 с.

Подано матеріал про українську мову, її значення в житті суспільства, функції мови, а також про традиційні і сучасні теорії щодо походження української мови.    Розглянуто функціональні стилі української мови, особливу увагу звернено на науковий стиль, яким мають досконало оволодіти студенти.

 

Мацько Л.І. Культура української фахової мови [Текст]: Навч. посіб. / Л.І.Мацько, Л.В.Кравець. - К.: ВЦ "Академія", 2007. – 360 с.

Навчальний посібник створенно відповідно до сучасних концепцій викладання української мови за професійним спрямуванням і зорієнтовано на формування у студентів мовнокомунікативних компетенцій.

 

Сучасна українська мова [Текст]: Підруч./ За ред. О. Д. Пономарева. – К.: Либідь, 1997. – 400 с.

Розглядаються питання фонетики, вимови, графіки, лексикології, фразеології, лексикографії, словотвору та морфології сучасної української літературної мови. Подаються відомості з діалектології та загального мовознавства.

 

Васенко Л.А. Фахова українська мова [Текст]:  Навч.посіб. / Л.А.Васенко, В.В. Дубічинський, О.М.Кримець. – К.: ЦУЛ, 2008. – 272 с.

Надано теоретичний матеріал з основних тем курсу та наведено систему вправ для самостійної роботи студентів.

 

Мацюк З. Українська мова професійного спілкування [Текст]: Навч. посіб. / З.Мацюк, Н.Станкевич. – К.: Каравела, 2005. – 352 с. 

Містить загальнотеоретичні відомості про мову і мовлення, основні функції мови, конкретизує зміст понять українська національна і літературна мова, мова професійного спілкування з позиції теорії стилів та культури мовлення.

Докладно описано особливості усного та писемного ділового мовлення, види та форми їх реалізації, а також орфоепічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні норми мови професійного спілкування.

 

Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови [Текст]: Навч.посіб. / Г.С. Онуфрієнко. – К.: ЦНЛ, 2006. – 312 с.

В основу навчального посібника покладено науково обгрунтовану та методично апробовану ідею навчання української наукової мови  в контексті прогресивної концепції діяльнісного підходу та в умовах Болонського процесу.

 

 Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення [Текст]: Навч. посіб./ Н.Я. Потелло – К.: МАУП, 2002. – 256 с.

Цей навчальний посібник розрахований на всіх, хто прагне поглибити знання з теорії української мови, удосконалити свою грамотність, опанувати ділове мовлення.

   Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови [Текст]:  Навч. посіб./ Н.В. Ботвина.  –  К.: АртЕк, 1999. – 264 с.

Теоретичний матеріал ґрунтується на усталених в українській філології відомостях про особливості наукового та офіційно-ділового стилів.

Практичні завдання згруповані в такій послідовності, щоб сприяти розвитку вмінь та навичок роботи з текстами наукового та офіційно-ділового стилів, а також активізову-вати знання з лексики й граматики, орфографії та пунктуації.

  Глущик С.В. Сучасні ділові папери[Текст]: Навч.посіб.- 5-е вид., перероб.і доп. / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. – К.: Атіка, 2005. – 544с.

Розглянуто основні ознаки офіційно-ділового стилю, подано писемну форму його реалізації - ділові папери. Наведено зразки документів, правила їх оформлення, запропоновано завдання різного ступеня складності. Виклад основного матеріалу доповнюють словник ділової людини, правила орфографії та пунктуації в таблицях.

  Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування [Текст] / А.П.Загнітко, І.Г.Данилюк. – Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2007. – 480 с.

Видання пропонує зразки оформлення основних типів документів, рекомендації щодо етики й культури ділового спілкування тощо.

  Кацавець Г.М. Мова ділових паперів[Текст]: Підруч.- 3-тє вид., перероб.і доп. / Г.М.Кацавець, Л.М.Паламар. - К.: Алерта, 2006. – 328 с.

У підручнику представлено теоретичний і практичний матеріал з ділової мови - усної та писемної.

Подається опис синтаксичних особливостей побудови словосполучень і речень, формування текстових одиниць. Наголос зроблено на текстове оформлення ділових паперів, наводяться їх зразки (інформаційні, виконавчі, статутні, розпорядчі). Розглядаються питання етики професійного спілкування.

Висвітлюються питання фонетики, орфоепії, лексикології, фразеології, морфологіїта пунктограми сучасної української літературної мови.

   Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення: Навч.посіб. – 2-е вид., випр.і доп. – К.: Ліра -К, 2007. – 240 с.

Здійснено спробу систематизувати теоретичний матеріал з проблем формування культури і техніки мовлення.

  Кушнаренко Н.М.  Наукова обробка документів: Підруч.- 2-ге вид., випр.і доп.- (Вища освіта ХХІ століття). / Н.М.Кушнаренко, В.К.Удалова. - К.: Знання, 2004. – 331 с.

Структура і зміст підручника відповідають програмі курсу "Аналітико-синтетична обробка документів" для вищих навчальних закладів. Це єдиний в Україні підручник, у якому весь комплекс теоретичних, методичних та організаційно-практичних проблем наукової обробки документів розглянуто як єдине ціле. Висвітлено теорію, історію і методику складання бібліографічних описів, індексування, предметизації, систематизації, реферування та анотування документів. Розкрито особливості основних інформаційних продуктів як результатів наукової обробки документів: бібліографічних, реферативних, оглядових та аналітичних.

 

Українсько-російсько-англійсько-німецький тлумачний та перекладний словник термінів ринкової економіки: Понад 2 000 термінів/ Під ред. Т.Р.Кияка.- (Б-ка Держ.фонду фундамент.дослідж.). - К.: Обереги, 2001. – 621 с. 

За критерій вибору чи побудови українського терміна слугували оцінки його вмотивованості та поширеність його форми в інших мовах.

 

Український орфографічний словник / Уклад. О.А.Леонова. – Д.: Сталкер, 1999. – 480 с.

«Український орфографічний словник» розраховано на широке коло користувачів, в першу чергу на учнів середніх шкіл, технікумів та студентів вищих навчальних закладів.

До словника вміщено понад 52 000 слів. Це загальновживана, наукова та термінологічна лексика. Написання слів, наголошення їх і відмінювання узгоджено з новим українським правописом.

 

Зустріч учасників клубу
Дата: 12-07-2022 Просмотры: 13
Відбулась чергова зустріч учасників клубу "Говорімо українською". Спілкування в клубі було присвячено визначній даті з Дня народження українського філософа, педагога, музиканта, поета, письменника Г. ...
Сьогодні День Збройних сил України.
Дата: 12-06-2022 Просмотры: 270
День Збройних сил України - одне з найважливіших свят цього року, адже ЗСУ зараз є нашою опорою.. День Збройних сил України відзначається щорічно 6 грудня. Це свято завжди відзначалося з гордістю та ...
Світ намагався його зловити, та не спіймав...: святкування 300 - річчя від дня народження Г. Сковороди в Дніпропетровській обласній бібліотеці для дітей.
Дата: 12-05-2022 Просмотры: 244
3 грудня 2022 року виповнюється 300 років від дня народження Григорія Сковороди – видатного українського філософа-містика, письменника, педагога, богослова, мандрівника. Мудрість, яку він ...
Світ Сковороди до 300-річчя з Дня народження
Дата: 12-02-2022 Просмотры: 555
    3 грудня 2022 року виповнюється 300 років із Дня народження славетного мислителя, поета, музиканта, педагога, видатного українського філософа Григорія Сковороди.   Григорій ...
Першого дня зими для вас вісім чудесних книжечок про зиму.
Дата: 12-01-2022 Просмотры: 401
Мабуть, зима — найкраща пора для читання. Святий Миколай з мішком подарунків, новорічна ялинка, перша різдвяна зірочка в небі — все це так близько і так хвилююче! Перегорни чергову сторінку улюбленої ...
Всесвітній день домашніх тварин.
Дата: 11-30-2022 Просмотры: 270
Всесвітній день домашніх тварин відзначається щорічно 30 листопада.   Це свято присвячено відданим і люблячим «братам нашим меншим», які потребують теплоти та турботи. Офіційно воно було ...
 Відбувся третій сольний концерт в рамках проєкту «Шість струн: від бароко до сучасності».
Дата: 11-29-2022 Просмотры: 298
У відділі мистецтв відбувся третій сольний концерт в рамках проєкту «Шість струн: від бароко до сучасності» у виконанні Олени Рекубрацької,- магістрантки Дніпропетровської академії музики ім. ...
Способи заспокоєння і зняття стресу у дитини та у дорослих
Дата: 11-29-2022 Просмотры: 433
  Діти часто зіштовхуються зі стресовими ситуаціями. Як швидко зняти напругу? Спробуйте один зі способів, запропонованих нижче. 1. Запропонуйте дитині попити води. Зневоднення призводить до ...
Зустріч у клубі
Дата: 11-27-2022 Просмотры: 307
На  занятті  клубу "Happy English" діти вивчали The Past Simple Tense (минулий час) та згадували правила побудови речень у  The Present Simple/The Present Continuous Tense. Одним із  складових ...
До Дня пам'яті жертв Голодоморів
Дата: 11-25-2022 Просмотры: 216
До Дня пам'яті жертв Голодоморів 😢 фахівці відділу організували онлайн заходи під назвою "Чорна сповідь нашого народу: трагічні сторінки Голодомору", під час яких відбулась зустріч з відомою ...
 У Дніпропетровській обласній бібліотеці для дітей пройшла презентація електронної книги «Розповім про подвиг».
Дата: 11-23-2022 Просмотры: 214
21 листопада 2022 р. Україна відзначає День Гідності та Свободи. Саме в цей урочистий день у Дніпропетровській обласній бібліотеці для дітей пройшла презентація електронної книги «Розповім про ...
Чергова зустріч  у клубі
Дата: 11-22-2022 Просмотры: 297
В Дніпропетровській обласній бібліотеці для дітей відбулось засідання клубу "Говорімо українською". Чергова зустріч учасників клубу  проходила весело та жваво , відвідувачі опановували мовні ...
День Гідності та Свободи
Дата: 11-21-2022 Просмотры: 303
Вистояли на Майдані – переможемо у війні 21 листопада Україна відзначатиме дев’яту річницю Революції гідності. Революція Гідності стала наймасштабнішим протестом, боротьбою українських громадян ...
Як часто ви хвалите свою дитину? Поради психолога нашої бібліотеки
Дата: 11-18-2022 Просмотры: 616
Чи хвалите ви свою дитину? Це питання я найчастіше задаю батькам , які звертаються за порадою щодо виховання дитини. І з'ясувалося , що батьки дуже часто підсвідомо бояться нашкодити вихованню. І ...
Концерт Олексія Тернового,в рамках проєкту «Шість струн: від бароко до сучасності»
Дата: 11-17-2022 Просмотры: 251
У відділі мистецтв відбувся другий сольний концерт в рамках проєкту «Шість струн: від бароко до сучасності» у виконанні - магістранта Дніпропетровської академії музики ім. М.Глінки Олексія Тернового. ...
Нова книга в Дніпропетровській обласній бібліотеці для дітей
Дата: 11-16-2022 Просмотры: 134
Відкриваємо рубрику  на нашому сайті «Нова книга в Дніпропетровській обласній бібліотеці для дітей", де будемо розповідати про нові, резонансні книги, книги з автографом авторів та інші. Слідкуйте ...
Зустріч з майстринею – вишивальницею  Оленою Лазько.
Дата: 11-16-2022 Просмотры: 316
У Дніпропетровській обласній бібліотеці  для дітей відбулась зустріч з майстринею – вишивальницею  Оленою Лазько. Тема виставки "Усі ми діти твої, Україно!". Свою ідентичність українці знаходять у ...
Зустріч у клубі
Дата: 11-15-2022 Просмотры: 302
Відбулось чергове заняття клубу "Happy English", на якому діти мали змогу закріпити знання The Past Continuous Tense (минулого тривалого часу) та згадати правила побудови речень у The Past Simple/The ...
Онлайн - зустріч   з українською письменницею Марією Дружко.
Дата: 11-14-2022 Просмотры: 315
Родзинкою онлайн заходів з нагоди Дня української писемності та мови стала зустріч з українською письменницею, видавчинею, культурною та громадською діячкою МАРІЄЮ ДРУЖКО. Письменниця невимушено ...
В Дніпропетровській обласній бібліотеці для дітей відкрилася  виставка творчих робіт
Дата: 11-11-2022 Просмотры: 211
У відділі мистецтв бібліотеки  відкрилася чудова виставка творчих робіт "Усі ми діти твої, Україно!".  На виставці представлені українська вишивка в побуті родини О.Лазько, учасниці аматорського ...
Бібліотечні заходи до Дня української писемності та мови .
Дата: 11-10-2022 Просмотры: 639
В Дніпропетровській обласній бібліотеці для дітей  до Дня української писемності та мови пройшла низка заходів. Для малечі відбувся   мовний бібліоквест. Проходячи  бібліотечними залами дітлахи одну ...
Книжкова виставка до Дня української писемності та мови
Дата: 11-09-2022 Просмотры: 444
Це свято було встановлено указом президента України в 1997 році і відзначається щороку на честь українського літописця Нестора - послідовника творців слов’янської писемності Кирила та Мефодія. ...
З Днем української писемності та мови !
Дата: 11-09-2022 Просмотры: 417
  Вітаємо з Днем української писемності та мови! Бажаємо, щоб материнське Слово було для нас духовним джерелом життя й оберегом. Не з примусу, а лише за покликом власного сумління та гідності ...
Засідання клубу
Дата: 11-08-2022 Просмотры: 247
6 листопада відбулась зустріч учасників клубу "Говорімо українською". Проводили заняття "Ми йдемо в торговельний центр", протягом якого вивчали лексичну базу тематики, необхідну для забезпечення ...
Дитяча тривожність
Дата: 11-08-2022 Просмотры: 338
Рекомендації психолога бібліотеки, щодо подолання дитячої тривожності. На цю тему дуже багато питань у наших батьків. Останнім часом, в період нестабільності, швидкого темпу життя, прив’язаності до ...
Дата: 11-07-2022 Просмотры: 435
4 листопада в Дніпропетровській обласній бібліотеці для дітей відбулася творча зустріч поетеси і композитора ОЛЕНИ ШВЕЦЬ-ВАСІНОЇ з слухачами  Університету третього віку. Завзяті, талановиті, молоді ...
Онлайн  засідання обласного клубу ділового   спілкування працівників  бібліотек для дітей «Професіонал
Дата: 11-04-2022 Просмотры: 349
3 листопада 2022 року відбулося онлайн засідання обласного клубу ділового спілкування працівників бібліотек для дітей «ПРОФЕСІОНАЛ» на тему: «Технології формування читацької активності: вітчизняний ...
 Круглий стіл до 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди у рамках бібліосковородіади
Дата: 11-04-2022 Просмотры: 431
В Національній бібліотеці України для дітей відбулася дискусія за круглим столом до 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди у рамках бібліосковородіади "Сковородинівські вештанки". Учасники ...
Перший концерт в рамках проєкту «Шість струн: від бароко до сучасності» .
Дата: 11-03-2022 Просмотры: 243
У відділі мистецтв відбувся перший сольний концерт в рамках проєкту «Шість струн: від бароко до сучасності» у виконанні Сергія Солоніцина,- магістранта Дніпропетровської академії музики ім. М.Глінки. ...

3D тур!

Нові книги

Анонси

Статистика сайту

Сьогодні 235

Вчора 293

За тиждень 782

За місяць 1850

Currently are 18 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Copyright © 2022 Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей  Всі права захищено.